Klauzula RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Michała Archanioła ul. Kościelna 6, 36-060 Głogów Młp.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła ul. Kościelna 6, 36-060 Głogów Młp.

2. Celem przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest:
a. zapewnienie dziecku prawidłowej opieki, wychowania i edukacji w czasie pobytu w Przedszkolu oraz wypełnienie obowiązków prawnych związanych z opieką, wychowaniem i edukacją, które określają przepisy prawa regulujące działalność przedszkoli, w szczególności Prawo oświatowa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
z 2017 r. Nr poz. 59) (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c i lit. b RODO) „obowiązek prawny”.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez nasze Przedszkole działalności opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej; odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę, co jest równoznaczne z brakiem możliwości uczęszczania Państwa dziecka do naszego przedszkola (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) „wykonanie umowy”, „obowiązek prawny”.
b. wypełnienie obowiązków wynikających ze statutu, Prawo oświatowa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 59) (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust 2 lit d RODO).
c. umożliwienie odbioru dzieci z Przedszkola przez wskazane przez Państwo osoby (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit a RODO) –tzw.” zgoda”,
d. umożliwienie nawiązania kontaktu w sprawach związanych z dziećmi (e mail) jeśli Państwo wyrazicie na to zgodę (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit a RODO) –tzw.” zgoda”,
e. promocja działalności opiekuńczej i dydaktycznej naszej placówki, między innym na stronie internetowej Przedszkola, Parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. oraz Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na wykorzystanie w tym celu danych osobowych (w szczególności wizerunku dziecka), (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit a RODO) –„zgoda”).
f. archiwizacja - prowadzenie Foto-kroniki - gromadzenie zdjęć, imię, nazwisko itp. - (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit j RODO).
g. zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring zewnętrzny (podstawa prawa przetwarzania art. 111. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 25 maja 2018r.)
3. Czas przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców:
a. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2 lit. a, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
b. w przypadkach przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci w celach wskazanych w pkt 2 lit. b i c, będziemy przetwarzać Państwa dane do momentu realizacji celu przetwarzania lub cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.
c. W przypadku monitoringu pkt 2 lit e będą przechowywane dane 30 dni.
4. Dane osobowe Państwa jako Rodziców oraz Waszego dziecka będą przetwarzane przez upoważnione w Przedszkolu osoby.
5. Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci może następować:
a. w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 lit. a dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przekazywane do podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. dane osobowe Państwa i Państwa dzieci mogą być również powierzane do przetwarzania odbiorcom, którzy na podstawie stosownych umów podpisanych z Niepublicznym Przedszkolem Parafialnym im. św. Michała Archanioła ul. Kościelna 6, 36-060 Głogów Młp., będą przetwarzać te dane w celu realizacji umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Wam następujące uprawnienia:
a. prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a uwzględniając cele przetwarzania danych, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
b. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
• dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane;
• została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie, a nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych;
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
d. prawo do przenoszenia danych;
e. prawo dostępu do treści danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła, ul. Kościelna 6, 36-060 Głogów Młp. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
• Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.),
• Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)
7. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt: listowy na adres Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła ul. Kościelna 6, 36-060 Głogów Młp. lub telefoniczny 17 851 60 40 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Głogów Młp., dn.. 01. 03. 2024 r.

Copyright © 2024. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła  Rights Reserved.