REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/24

rekrutaxcja 2

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

1. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.
2. Informacja o zapisach ogłaszana jest w formie oferty umieszczonej
w widocznym miejscu w przedszkolu.
3. Okres naboru do przedszkola trwa od 18 stycznia do 15 lutego 2023 r.

4. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zapisu do przedszkola.
5. Pierwszeństwo w przypadku liczby dzieci większej niż limit posiadanych miejsc mają dzieci:
• z listy rezerwowej ubiegłego roku
• rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola
• z rodzin, które pragną wychowania w oparciu
o chrześcijański system wartości przekazywany przez Kościół
Katolicki,
6. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka.
7. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez oboje rodziców i zawierać podstawowe informacje o dziecku oraz o stanie jego zdrowia.
8. Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku jest równoznaczne z gotowością zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje cały rok szkolny.
9. Przepisy prawne nie nakazują, aby dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku były przyjęte w następnym roku szkolnym.
10. Decyzję przyjęcia dziecka do Przedszkola podejmuje dyrektor z uwzględnieniem powyższych zasad.
11. Informacja o przyjętych dzieciach do przedszkola zamieszczana jest na tablicy informacyjnej do 28 lutego 2023 r.
12. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.

NIE WYSYŁAMY PISEMNYCH ZAWIADOMIEŃ O PRZYJĘCIU DZIECKA
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z LISTĄ DZIECI PRZYJĘTYCH RODZICE
MAJĄ OBOWIĄZEK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYREKTOREM
PRZEDSZKOLA W CELU POTWIERDZENIA, ŻE DZIECKO
BĘDZIE UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA
LUB EWENTUALNEGO WPISU NA LISTĘ REZERWOWĄ

Copyright © 2023. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła  Rights Reserved.